Thamel.com

PRABHU PATRO


Thamel.com ThamelRemit.com

बिबाहको शुभ साइतहरु :

बैशाख: १२, ५, १७, २३, २४, २५, २६, २८, २९

ज्येष्ठ : १, २, ७, ८, ११, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७


आषाढ : ३, ४, ५, १५, १६, १७, १९


मंसिर :६, ७, १२, १७, १८, २५


माघ : २४


फाल्गुन : ६, ११, १२, १९, २०, २२, २८, २९


ब्रतबन्धको शुभ साइतहरु :

बैशाख : १७,२२,२९

फाल्गुन : ६, १३, २०

चैत्र : ५, १९

अन्नप्राशनको शुभ साइतहरु:

बैशाख : २५, २९

ज्येष्ठ : ३१

आषाढ : ५, १६, १९, २२

श्रावण : ६, १३, १८, २५

भाद्र : १९, २३

आश्विन : ६

कार्तिक : १०, १६, ३०

मंसिर : ७, १५

पुष : ६, १३

माघ : ८, १०, २२

चैत्र : ५, १९

 


दोकान खोल्ने शुभ साइतहरु :


बैशाख : ६, २४, २५, २९

ज्येष्ठ : ३१

आषाढ : ५, १६, २२, २६

श्रावण : २, ५, १३, १८, २८

भाद्र : ८, १०, १८

आश्विन : ६, २०

मंसिर : ७, १३, १४, १५, १८

माघ : २२

फाल्गुन : ९, १९, २०


चैत्र : ५, ९, १८


 


गृह प्रवेशको सुभ साइतहरु:


बैशाख : २३

ज्येष्ठ : ८  


जग हाल्ने शुभ साइतहरु :


बैशाख : २३, २५, २९

श्रावण : १६, १८, २५

मंसिर : १३, १४, १८

फाल्गुन : ९, १९, २०

चैत्र : ५, ९, १८


रुद्री जुर्ने दिनहरु

बैशाख : २, ४, ६, ८, ११, १४, १६, १८, १९, २१, २३, २५, २७, २९, ३१

ज्येष्ठ : २, ४, ६, ७, ९, १२, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २८, ३०

आषाढ : १, ३, ६, ७, ८, १४, १५, १६, १८, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३० , ३१

श्रावण : २, ४, ५, ६, १०, १३, १४, १५, १७, २०, २७, २८, २९, ३१

भाद्र : २, ३, ७, १०, ११, १३, १६, १७, १८, २०

आश्विन : ६, ९, १०, ११, १३, १६, १७, १८, २०

कार्तिक : ३, २५, २८, २९, ३०

मंसिर : ४, ७, ८, ९, ११, १४, १५, १६, १८, २१, २२, २३

माघ : २१, २२, २३, २५, २८, २९

फाल्गुन : १, ५, ८, ९, १०, १२, १७, १८, २१, २२, २३, २५, २६, २९, ३०

चैत्र : १, ५, ८, ९, १०, १५, १६, १८, २१, २२, २३, २५, २८, २९, ३०


Thamel.com
BS/AD Date Converter
Feedback